2023-12-28

Perspektywy dla złota i srebra w 2024 roku

Bliźniacze kruszce

Jednym z kluczowych zagadnień nurtujących inwestorów jest perspektywa cen złota i srebra w roku 2024. Odpowiedź na to pytanie wymaga uwzględnienia szeregu czynników wpływających na rynek tych cennych kruszców. Zarówno złoto, jak i srebro, posiadają różnorodne zastosowania i źródła popytu, lecz łączą je silne powiązania cenowe. Korelacja między fluktuacjami cen obu metali wynosi około 0,7, co oznacza, że ich notowania często zmieniają się w tym samym kierunku.

Warto zaznaczyć, że srebro jest bardziej podatne na zmienność cenową niż złoto, co stanowi istotny element analizy inwestycyjnej. Szczególnie w okresach kryzysowych oba kruszce uznawane są za bezpieczne aktywa, co dodatkowo zwiększa ich atrakcyjność w oczach inwestorów.

W obliczu tych faktów, prognozowanie cen złota i srebra w 2024 roku wymaga monitorowania zarówno korelacji cenowej, jak i globalnych uwarunkowań ekonomicznych i politycznych wpływających na te rynki.

Gospodarka i polityka monetarna w Stanach Zjednoczonych

Polityka monetarna amerykańskiego banku centralnego zależy od sytuacji ekonomicznej Stanów Zjednoczonych, która ma istotne znaczenie dla globalnej koniunktury. W ostatnich miesiącach 2023 r. inflacja konsumencka w USA zaczęła się obniżać. Jak wiadomo odczyt inflacji ma wpływ na decyzje banku centralnego USA - Rezerwy Federalnej (Fed) dotyczące stóp procentowych. Przewiduje się, że w 2024 r. nastąpi spowolnienie w amerykańskiej gospodarce - wzrost PKB wyniesie 1,4% a inflacja spadnie do 2,4%. Wobec tego Fed zapowiedział, że będzie kontynuował obniżki stóp procentowych w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego i zapobiegania recesji. To oznacza, że amerykański dolar będzie tracił na wartości w stosunku do innych walut a jednocześnie spadnie rentowność obligacji skarbowych i lokat bankowych. W takich warunkach inwestorzy zazwyczaj zwracają się do alternatywnych, bardziej zyskownych form lokowania kapitału, w tym do złota i srebra. W związku z tym oczekiwane obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych będą miały w 2024 r. pozytywny wpływ na cenę złota i srebra. 

Sytuacja ekonomiczna na świecie

Obniżają się prognozy wzrostu gospodarczego na świecie. Według OECD w 2024 r. gospodarka światowa wzrośnie o 2,7% - o 0,2 pkt. proc. mniej niż przewidywano w czerwcu 2023 r. Na spowolnienie będą wpływać m.in. napięcia geopolityczne, wysoka inflacja i stopy procentowe w wielu krajach. W takich warunkach coraz więcej ludzi będzie chciało zabezpieczyć oszczędności lokując je w złoto i srebro. Będzie to stymulowało ogólny popyt na kruszce i w konsekwencji wzrost ich cen. Historia pokazała, że złoto i srebro zawsze skutecznie pełniło rolę „bezpiecznej przystani” w trudnych czasach.

Sytuacja geopolityczna

Mówiąc o perspektywach złota i srebra należy wziąć pod uwagę taki czynnik, jak niestabilność polityczna na świecie, która wpływa na nastroje inwestorów i popyt na bezpieczne aktywa. Prawdopodobnie w najbliższym czasie sytuacja geopolityczna nie ulegnie poprawie - wojna na Ukrainie nie skończy się w najbliższym czasie a krwawy konflikt w Izraelu może eskalować na inne kraje Bliskiego Wschodu. 

W 2024 r. odbędą się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, które mogą być źródłem napięć zarówno wewnątrz kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Ponadto trwające spory handlowe między USA a Chinami, napięcia w różnych regionach świata, kryzys migracyjny w Europie czy rosnące zagrożenie terrorystyczne - to tylko niektóre z czynników, które mogą zwiększać ryzyko geopolityczne i zachęcać do poszukiwania bezpiecznych aktywów, do których zaliczamy kruszce.

Aktywność zakupowa banków centralnych

W ostatnich latach banki centralne intensywnie zwiększały rezerwy złota, zamieniając część swoich aktywów denominowanych w dolarach lub innych walutach na bardziej stabilny kruszec. Złoto jest bowiem uznawane za uniwersalny środek płatniczy, który nie podlega inflacji ani manipulacjom politycznym. W 2024 roku banki centralne prawdopodobnie będą kontynuować te działania, co będzie wspierać popyt na złoto i jego cenę.

Ceny ropy naftowej

Ceny ropy naftowej są często podatne na wpływ zdarzeń politycznych, szczególnie w regionach newralgicznych. Wzrost notowań tego surowca przekłada się na koszty produkcji i usług w gospodarce, co powoduje wzrost inflacji. Inwestorzy zamierzający zabezpieczyć się przed skutkiem spadku wartości pieniądza będą szukać alternatywnych form lokowania kapitału, takich jak złoto czy srebro. 

Ewentualna eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie w 2024 r., będącym regionem o istotnym znaczeniu dla podaży ropy naftowej, może doprowadzić do wzrostu cen tego surowca, w konsekwencji powodując podwyżki cen złota i srebra. 

Spadek inflacji

Oczekiwania inflacyjne mają wpływ na realną wartość pieniądza i kruszców. W 2024 roku spodziewany jest spadek inflacji na świecie, co wynika z osłabienia wzrostu gospodarczego i niższych cen surowców energetycznych. Może mieć to negatywny wpływ na ceny złota i srebra, ponieważ zmniejsza się ich atrakcyjność, jako zabezpieczenia przed spadkiem siły nabywczej pieniądza.

Relacja cen złota i srebra

Gold / Silver Ratio jest wskaźnikiem, który odzwierciedla stosunek ceny złota do ceny srebra. Może być on używany, jako narzędzie wspomagające przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych oraz prognozowania zmian cen obu kruszców w przyszłości. Relacja ta zmieniała się z czasem, co wynikało z ówczesnych uwarunkowań politycznych i społecznych. W Egipcie 3200 lat p.n.e. ustalono relację cen tych metali 2,5:1 a później w starożytnym Rzymie za uncję złota można było otrzymać 8-12 uncji srebra. W kolejnych wiekach wskaźnik wzrastał przy dużej zmienności i w 2023 roku kształtował się średnio na poziomie 82. Oznacza to, że złoto w ciągu stuleci podrożało więcej niż srebro, co wynika m.in. z faktu, że produkcja srebra jest około 8 razy większa niż złota. Kontynuacja trendu będzie oznaczać dalszy wzrost ceny złota w porównaniu ze srebrem. Jeżeli w 2024 r. Gold / Silver Ratio wzrośnie do poziomu 90 przy niezmienionej cenie srebra, będzie to oznaczać, że złoto podrożało do 2200 USD/uncję. Taki scenariusz jest realny.

Podsumowanie

Perspektywy cen złota i srebra na 2024 rok są pomyślne. Rynek kruszców będzie pod silnym wpływem sytuacji gospodarczej i politycznej w Stanach Zjednoczonych, która będzie oddziaływać na globalną koniunkturę. Wśród czynników, które będą kształtować ceny złota i srebra należy wymienić politykę monetarną Fed, sytuację gospodarczą i polityczną na świecie, ceny ropy naftowej, pozycję dolara , aktywność banków centralnych, oczekiwania inflacyjne i nastroje wśród inwestorów. 

W związku z tym przewidujemy, że w 2024 r. cena złota będzie kształtować się w przedziale 2000-2200 dolarów za uncję a w przypadku srebra wyniesie średnio 24-26 USD.

pixel