2023-11-23

Zależność między kursem dolara amerykańskiego i ceną złota

Co wpływa na cenę złota?

Złoto jest najbardziej pożądanym metalem szlachetnym, pełniąc kluczową rolę na rynku finansowym i towarowym jako surowiec. Jego cena zależy od siły popytu i podaży złota. Na popyt składa się produkcja biżuterii, inwestycje i zakupy banków centralnych. Podaż pochodzi z produkcji kopalń i recyklingu. Ponadto na cenę złota ma wpływ sytuacja makroekonomiczna i polityka gospodarcza w szczególności w Stanach Zjednoczonych. W okresie stabilności gospodarczej inwestorzy redukują udziały w złocie, preferując bardziej agresywne inwestycje o wyższym potencjale wzrostowym, co w konsekwencji prowadzi do spadku zainteresowania złotem. W trudnych sytuacjach, gdy wartość pieniądza maleje, inwestycje w złoto, będące bezpieczną formę lokowania kapitału są nadzwyczaj popularne, co determinuje popyt na ten kruszec. Według danych Metals Focus w ostatnich latach średni globalny popyt na złoto utrzymywał się na poziomie 4,7 tys. ton rocznie. Cena złota pełni istotną rolę w analizie sytuacji gospodarczej i finansowej na świecie, stanowiąc jednocześnie wskaźnik koniunktury. Zmiany jej wartości są przedmiotem analiz ekonomistów i inwestorów. 

Cena złota jest najczęściej ustalana w dolarach amerykańskich. Wynika to z globalnego znaczenia waluty Stanów Zjednoczonych w rozliczeniach międzynarodowych transakcji i oddziaływania na rynki finansowe. W związku z tym siła dolara amerykańskiego ma istotny wpływ na cenę złota i temu zagadnieniu będzie poświęcony niniejszy artykuł. 

Siła waluty amerykańskiej 

Kurs dolara amerykańskiego jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na gospodarkę Stanów Zjednoczonych i w znacznej mierze gospodarkę całego świata. Dlatego też jego zmiany są obserwowane i analizowane przez rynki finansowe i towarowe. Kurs dolara jest określany, jako cena jednostki waluty Stanów Zjednoczonych wyrażonej w innej walucie, np. euro. Jest to wartość zmienna, która podlega ciągłym zmianom. 

Zagregowanym wskaźnikiem ekonomicznym odzwierciedlającym siłę dolara amerykańskiego wobec koszyka sześciu najważniejszych walut jest Indeks Dolara, na który mają wpływ kursy walut: euro, funt szterling, dolar kanadyjski, korona szwedzka i frank szwajcarski. Indeks ten został wprowadzony w 1973 roku, kiedy to Stany Zjednoczone zerwały powiązanie dolara ze złotem, co uwolniło rynek walutowy i obecnie kształtuje cenę tego kruszcu. 

Wysoka wartość indeksu oznacza, że dolar jest mocniejszy w porównaniu do innych walut, podczas gdy niska wartość wskazuje na słabą pozycję dolara na światowych giełdach walutowych.

Jak bank centralny USA oddziałuje na kurs dolara i złota?

Polityka monetarna amerykańskiego banku centralnego, może mieć znaczący wpływ na kurs dolara i cenę złota. Na przykład, gdy Rezerwa Federalna utrzymuje niskie stopy procentowe aby pobudzić wzrost gospodarczy, może nastąpić spadek wartości dolara, ponieważ inwestorzy nie będą akceptować niższych stóp zwrotu z inwestycji w amerykańskie obligacje skarbowe. W rezultacie będą oni chętnie lokować kapitał w alternatywne aktywa, takie jak złoto, co z kolei może spowodować wzrost jego ceny. 

Z drugiej strony, gdy bank centralny USA dokonuje podwyżek stóp procentowych, np. aby zahamować wzrost inflacji, dolar może się umocnić, ponieważ inwestorzy zwrócą się do inwestycji dających wyższe stopy zwrotu, co w rezultacie doprowadzi do spadku wartości złota. Innymi słowy, Fed poprzez regulację stóp procentowych i działania mające na celu stabilizację gospodarki wywiera wpływ na siłę dolara i kształtowanie kursu złota. Podobnie, jak w przypadku złota reagują ceny srebra.

Przewaga złota nad dolarem amerykańskim i innymi walutami wynika z faktu, iż nie posiada ono emitenta, jakim w przypadku pieniędzy jest bank centralny USA. Ilość złota na świecie jest ograniczona i nie można jej zwiększyć, jak ilości pieniędzy w obiegu. 

Bank centralny Stanów Zjednoczonych występujący, jako emitent światowego pieniądza nie zawsze zachowywał się racjonalnie. Przykładem jest dodruk pieniędzy bez pokrycia podczas kryzysu subprime, określany mianem Quantitative Easing. Należy dodać, że Stany Zjednoczone posiadają w rezerwach walutowych najwięcej złota na świecie - 8.133,5 ton. Dla porównania Narodowy Bank Polski zgromadził 333,7 ton kruszcu (dane z listopada 2023 r.). Natomiast w rezerwach walutowych światowych banków centralnych i międzynarodowych instytucjach finansowych znajduje się około 36 tys. ton złota.

Zależność między kursem dolara a ceną złota

Ujemna korelacja

Relacja pomiędzy złotem a dolarem amerykańskim jest dobrze znana na rynkach finansowych. Dane historyczne wskazują, że występuje odwrotnie proporcjonalna korelacja notowań obu aktywów. Oznacza to, że wzrostowi ceny jednego waloru towarzyszy spadek notowań drugiego. Przypomnijmy, w latach 70-80-tych XX wieku, kiedy dolar był słaby, nastąpił silny wzrost ceny złota, która osiągnęła w 1980 roku rekordowy poziom 850 dolarów za uncję trojańską. Natomiast na przełomie wieków, gdy dolar się umacniał, cena złota spadła do poziomu najniższego od dziesięcioleci.

Kurs amerykańskiego dolara ma bezpośredni wpływ na ceny złota ze względu na to, że kruszec jest międzynarodowym towarem, handlowanym głównie w dolarach amerykańskich. Jak wskazaliśmy powyżej zazwyczaj, gdy dolar się umacnia, cena złota spada a sytuacji odwrotnej ceny złota rosną. Wynika to z tego, że gdy dolar jest silny, inwestorzy wolą trzymać bezpieczne walory niż złoto, które wtedy jest postrzegane, jako bardziej ryzykowne aktywo i nie daje odsetek. Natomiast, gdy rosną obawy o spadek siły nabywczej dolara, inwestorzy poszukują alternatywnych, nisko skorelowanych aktywów. Wówczas popyt na złoto wzrasta, co powoduje wzrost jego ceny.

Podsumowując, jeśli USD słabnie, złoto staje się tańsze dla inwestorów, którzy posługują się innymi walutami niż dolar, co w efekcie zwiększa popyt i złoto drożeje. 

Dodatnia korelacja

Nie zawsze występuje ujemna korelacja pomiędzy notowaniami złota i dolara amerykańskiego. Istnieją sytuacje, kiedy zarówno dolar, jak i złoto mogą jednocześnie zyskiwać lub tracić na wartości. Mają na to wpływ złożone procesy na rynku oraz zmiany w zachowaniu inwestorów. Jak wiadomo ze względu na odporność złota na inflację wzrasta na nie popyt podczas niepewności gospodarczej i politycznej. Na przykład w czasie kryzysu lub wojny, ludność może ulokować swoje oszczędności w dolarze i złocie, jako bezpiecznych aktywach. W efekcie wzmocni się dolar i wzrośnie cena złota. Natomiast, gdy rośnie optymizm i wraz z nim apetyt na ryzyko, inwestorzy będą odchodzić od dolarów, jak również złota, inwestując na rynku akcji lub kupując inne walory o dużym potencjale zarabiania. Kurs dolara i złota spadnie.

Przeprowadzając analizę rynku złota nie warto polegać tylko na kursie dolara. Należy również brać pod uwagę inne czynniki, takie jak podaż i popyt, działania banków centralnych, koszty wydobycia kruszcu, nastroje rynkowe i oczekiwania inflacyjne. Tylko wtedy można uzyskać pełny obraz tego, co dzieje się z ceną szlachetnego metalu i jak będzie się zmieniać w bliskiej i dalszej perspektywie. 

Jak inwestować w złoto w kontekście kursu dolara amerykańskiego?

Aby zainwestować w złoto, należy uważnie obserwować zmiany na rynkach finansowych oraz analizować prognozy dotyczące kursu amerykańskiego dolara oraz sytuację gospodarczą w Stanach Zjednoczonych. Ma bowiem pośrednio znaczący wpływ na kształtowanie się ceny złota. Aby zainwestować w złoto fizyczne warto wykorzystać sytuację, kiedy dolar zaczyna osłabiać się w stosunku do innych walut. Prawdopodobnie wkrótce wzrosną notowania złota. Należy monitorować sytuację nie tylko w Stanach Zjednoczonych ale również innych ważnych strategicznie regionach świata, która może oddziaływać na kurs dolara i w efekcie i cenę złota.

Jeżeli obserwujemy silny wzrost inflacji w Stanach Zjednoczonych, to jest wysoce prawdopodobne, że Komitet Rezerwy Federalnej podwyższy stopy procentowe, co spowoduje wzrost wartości dolara i spadek ceny kruszcu. W sytuacji, kiedy gospodarka amerykańska będzie wykazywała spowolnienie to zapewne Fed obniży stopę funduszy federalnych, co spowoduje spadek kursu dolara i w konsekwencji wzrost wyceny złota. 

Podsumowanie

Zależność między kursem dolara amerykańskiego a ceną złota jest ważnym wskaźnikiem na rynkach finansowych. Analiza notowań historycznych pokazuje, że istnieje wyraźna odwrotna zależność między kursem dolara a ceną złota. Należy jednak mieć na uwadze, że każda sytuacja na rynku może mieć inne skutki i ta zasada będzie bezskuteczna. Rynek jest dynamiczny, bowiem zależy od wielu czynników. a to oznacza, że należy podejmować decyzje na bieżąco, dbając o zrównoważony i zdywersyfikowany portfel inwestycyjny. 

pixel