Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.mennicamazovia.pl

 

§ 1

Postanowienia wstępne

Sklep internetowy www.mennicamazovia.pl prowadzony jest przez spółkę Mennica Mazovia sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Kruczej 16/22, 00-526 Warszawa, NIP: 7010841153, REGON: 380997970, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000744636.

Mennica Mazovia sp. z o.o. posiada zezwolenie Narodowego Banku Polskiego licencja nr 16263/2018 na prowadzenie działalności kantorowej.

§ 2

Definicje

Klient - każdy podmiot (pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną), dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca - spółka Mennica Mazovia sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Kruczej 16/22,
00-526 Warszawa, NIP: 7010841153, REGON: 380997970, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000744636

Sklep internetowy - sklep internetowy prowadzony przez spółkę Mennica Mazovia Sp. z o.o. pod adresem internetowym www.mennicamazovia.pl, za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia.

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów ze Sprzedawcą.

Konto - konto Klienta w Sklepie utworzone w procesie Rejestracji opisanym w niniejszym Regulaminie, w ramach którego gromadzone są dane Klienta wymagane do złożenia i realizacji Zamówienia oraz za pośrednictwem którego Klient może dokonać zakupów w sklepie.

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, przede wszystkim sposobu dostawy i metody płatności.

Koszyk – interaktywny element Sklepu, w którym widoczne są Produkty wybrane przez Klienta w celu dokonania Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów.

Produkty - dostępne w Sklepie rzeczy ruchome mogące być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów zawarta między Klientem a spółką Mennica Mazovia sp. z o.o. za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą osobiście lub listownie pod adresem ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa a także za pośrednictwem poczty elektronicznej info@mennicamazovia.pl oraz telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 pod numerem +48 22 602 22 48 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora Klienta).

2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

Wpłaty w PLN: 57 1750 0012 0000 0000 4000 2847 
Wpłaty w EUR: 44 1750 0012 0000 0000 4000 2887

Kod SWIFT/BIC: PPABPLPK

§ 4

Informacje ogólne

1. Sprzedającemu przysługują wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym ma on prawo do korzystania z majątkowych praw autorskich do nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów oraz zdjęć. Swoim działaniem Sprzedający nie narusza praw autorskich osób trzecich. Korzystanie z wymienionych praw może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. W celu założenia Konta bądź realizacji Zamówienia bez zakładania Konta, Klient zobowiązany jest zaakceptować niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu a także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia Umowy i realizacji Zamówienia.

4. Ceny w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

W przypadku chęci złożenia zamówienia w walucie innej niż złoty prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. (22) 602-22-48 lub za pośrednictwem e-maila: info@mennicamazovia.pl w celu określenia aktualnych kursów walut oraz pozostałych warunków transakcji.

W przypadku złota, produkt jest zwolniony z podatku VAT. Na wyroby ze srebra, platyny, palladu i akcesoria nałożony jest podatek w wysokości 23% VAT.

Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i mogą różnić się w sposób nieznaczny od rzeczywistego wyglądu przedmiotu – bez wpływu na właściwości, jakość i wartość przedmiotu.

6. Oferta przedstawiona na stronie Sklepu, jak również opisy Produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Sprzedającego oferty nabycia, złożonej przez Klienta zawartej w Formularzu zamówienia. Sprzedawca zastrzega możliwość weryfikacji cen po złożeniu zamówienia przez Klienta w celu wykluczenia błędów systemowych.

§ 5

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:

 • dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres email,
 • dla przedsiębiorców: nazwa firmy, NIP, adres, telefon kontaktowy, adres email.
 1. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 3. Klient dokonując rejestracji oświadcza poprzez odznaczenie stosownych pól (checkboxów) na stronie internetowej, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności oraz zaakceptował je.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 6

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”

 3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

 4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, jeśli dane odbiorcy różnią się od danych Zamawiającego należy zaznaczyć pole „tak” dostawa na inny adres i uzupełnić dane, następnie wybrać sposób dostawy i sposób zapłaty

 5. Kliknąć przycisk “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

 6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i opłacić zamówienie w przeciągu 24 godzin od chwili wykonania czynności, o której mowa w §6 pkt. 5. Momentem opłacenia zamówienia jest moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku niezaksięgowania wpłaty w przeciągu 24 godzin, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania i rekalkulacji wartości zamówienia na skutek wahań kursowych wartości zamówionego Produktu,

 7. Zamówienia można również dokonać osobiście w siedzibie Sprzedawcy, telefonicznie pod numerem tel. (22) 602-22-48 lub za pośrednictwem e-maila: info@mennicamazovia.pl

 8. Sklep Internetowy umożliwia zamawianie Produktów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 • Przesyłka kurierska,
 • Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy pod adresem: ulica Krucza 16/22, 00-526 Warszawa
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 • Płatności elektroniczne
 • Płatność kartą płatniczą w siedzibie Sprzedawcy
 • Płatność BLIKiem w siedzibie Sprzedawcy
 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie drogą mailową. Zamówienie do realizacji jest przyjmowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy z zastrzeżeniem ostatniego zdania z §6 ust. 6.

 2. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, z informacją o potwierdzeniu opłaty Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24 godzin od daty i godziny złożenia zamówienia. Momentem dokonania płatności zamówienia jest moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.

W przypadku otrzymania płatności po 24 godzinach zamówienie zostaje poddane rekalkulacji. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę dużej różnicy kursowej wartość zamówienia może uleć zwiększeniu. W przypadku zaistniałych zmian Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Klienta podając różnicę, jaką Klient będzie musiał dopłacić. Klient w ciągu 24 godzin powinien powiadomić Sprzedawcę o akceptacji lub anulowaniu zamówienia. Jeżeli Klient zdecyduje o kontynuowaniu zamówienia, w ciągu 24 godzin powinien wpłacić różnicę ustaloną przez Sprzedawcę. Brak terminowej wpłaty anuluje zamówienie.

 1. O ile nie zastrzeżono inaczej w opisie Produktu, produkt zostanie wysłany w ciągu:

 • 14 dni roboczych w przypadku produktów nie zawierających „24h” w nazwie produktu,
 • 24 godzin w przypadku produktów zawierających „24h” w nazwie produktu.
 • 21 dni roboczych – w przypadku produktów zawierających oznaczenie „wysyłka w ciągu 21 dni roboczych”.

W przypadku, gdy zamówienie składa się zarówno z produktów dostępnych w opcji „24h” i nie zawierających „24h” w nazwie produktu, produkty zostaną wysłane jednym transportem w ciągu 14 dni roboczych – w przypadku, gdy zamówienie zawiera produkt oznaczony jako „wysyłka w ciągu 21 dni roboczych”.

 1. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 • W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie:
  • 14 dni roboczych w przypadku produktów nie zawierających „24h” w nazwie produktu, po uprzednim opłaceniu zamówienia,
  • 24 godzin w przypadku produktów zawierających „24h” w nazwie produktu, po uprzednim opłaceniu zamówienia.
  • 21 dni roboczych w przypadku produktów zawierających oznaczenie „wysyłka w ciągu 21 dni roboczych”.

W przypadku, gdy zamówienie składa się zarówno z produktów dostępnych w opcji „24h” i nie zawierających „24h” w nazwie produktu, zamówienie będzie gotowe do odbioru w siedzibie Sprzedawcy w ciągu 14 dni roboczych lub odpowiednio 21 dni roboczych – w przypadku, gdy zamówienie zawiera produkt oznaczony jako „wysyłka w ciągu 21 dni roboczych”.

 1. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 2. Wraz z zakupem Produktu wydawany jest dokument sprzedaży tj. paragon fiskalny, faktura VAT lub faktura VAT Marża.

 3. W przypadku nieuzasadnionego niepodjęcia przez Klienta przesyłki wysłanej przez Sprzedawcę lub odmowy jej odbioru, Klient zostanie obciążony kosztami związanymi ze zwrotem niedoręczonej przesyłki. W przypadku powrotu przesyłki do Sklepu i braku kontaktu z Klientem, przesyłka ta będzie przechowywana na koszt Zamawiającego przez okres 3 dni. Po tym okresie Sprzedający będzie miał prawo do odstąpienia od Umowy.

 4. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku problemów z dostawą Produktów od dostawców Sprzedającego, termin realizacji zamówienia może zostać wydłużony, o czym Klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową.

 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia z ważnych i niezależnych od niego powodów, takich jak np. zaprzestanie produkcji danego Produktu, wyczerpanie nakładu danego Produktu u producenta, itp. W sytuacji odmowy realizacji Zamówienia Sprzedający zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego kwoty w związku z Zamówieniem, które nie może być zrealizowane w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o braku możliwości realizacji Zamówienia.

 6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować spółkę Mennica Mazovia sp. z o.o., ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa (info@mennicamazovia.pl),
  tel. +48 22 602 22 48, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Kliknij, aby pobrać formularz odstąpienia od umowy: PDF lub DOCX

 

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż oferowany przez nas najtańszy zwykły sposób dostarczenia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 3. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 4. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Jeżeli Konsument otrzymał nabytą rzecz w związku z realizacją umowy, od której odstępuje, wówczas prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Mennica Mazovia
  sp. z o.o., ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa - niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Informujemy jednocześnie, że Konsument musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 7. Prawo odstąpienia do umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Oznacza to, że Konsument nie może odstąpić od umowy, w drodze której nabył od spółki Mennica Mazovia sp. z o.o. m.in. złoto, srebro oraz kamienie i inne metale szlachetne.

§ 10

Reklamacje – rękojmia za wady

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi za wady w kodeksie cywilnym zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 561[5] Kodeksu cywilnego, a w pozostałych przypadkach w terminie 30 dni od ich złożenia.

 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 4. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie elektronicznej lub pisemnej,

 5. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie Sprzedającemu Towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, tj. na adres: Mennica Mazovia sp. z o.o., ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa.

 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Towar zostanie nieodpłatnie naprawiony albo wymieniony na inny pełnowartościowy. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

 9. W przypadku uznania reklamacji Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Informacje o sposobie, podstawie, zakresie, celu, okresie oraz prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce Prywatności.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu oraz przedstawiane przez Sprzedawcę nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715 z późn. zm.). Nie stanowią również porady inwestycyjnej. Kupujący podejmuje decyzje inwestycyjne tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Dział obsługi klienta - info@mennicamazovia.pl

Regulamin serwisu www.mennicamazovia.pl

(„Regulamin”)

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1.     Niniejszy Regulamin serwisu www.mennicamazovia.pl („Regulamin”), stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 344).

2.  Regulamin został wydany przez Mennica Mazovia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000744636, NIP: 7010841153, kapitał zakładowy w wysokości: 205.000,00 zł, tel.: (22) 602-22-48, e-mail: info@mennicamazovia.pl, zwaną dalej jako: „Usługodawca”. Usługodawca, w zakresie prowadzonej działalności kantorowej, podlega nadzorowi Narodowego Banku Polskiego i podlega wpisowi do rejestru kantorów prowadzonego przez Narodowy Bank Polski pod numerem: 16263

3.  Regulamin określa, w szczególności:

a)   Rodzaje i zakres usług świadczonych za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem elektronicznym: www.mennicamazovia.pl, dalej jako: „Serwis”,

b)   Warunki świadczenia przez Usługodawcę usług za pośrednictwem Serwisu, w tym: (i) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy, (ii) zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,

c)    Warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

d)   Tryb postępowania reklamacyjnego.

4.    Niniejszy Regulamin udostępniany jest na stronach Serwisu nieodpłatnie, w formie umożliwiającej jego pobranie, zapisanie oraz wydruk.

5.    Przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zaakceptować postanowienia w nim zawarte.

6.    Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

7.    Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba fizyczna, która odwiedza witryny Serwisu i/lub korzysta z usług świadczonych za jego pośrednictwem, w tym Usługobiorca.

8.    Usługobiorcą jest Użytkownik, który korzysta z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu jako: (i) Usługobiorca Zarejestrowany lub (ii) Usługobiorca niezarejestrowany.

9.    Usługobiorca Zarejestrowany to Użytkownik, który dokonał swojej rejestracji w Serwisie poprzez założenie Profilu Klienta. Usługobiorca niezarejestrowany to Użytkownik, który korzysta z usług świadczonych przez Serwisu bez dokonywania rejestracji w Serwisie oraz bez zakładania Profilu Klienta.

10. Profil Klienta oznacza indywidualne konto Użytkownika, utworzone w wyniku dokonania przez Użytkownika rejestracji w Serwisie.

 

§2

Rodzaje i zakres usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu

 

1.    Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi:

a)   Rejestracja oraz utrzymanie Profilu Klienta, za pomocą którego możliwe jest dokonywanie zakupów w Kantorze internetowym prowadzonym przez Serwis, oraz

b)   Prowadzenie kantoru internetowego dostępnego w ramach Serwisu („Kantor internetowy”), w ramach którego możliwe jest dokonywanie przez Usługobiorcę zakupów towarów dostępnych w Kantorze, w szczególności złota, srebra oraz platyny.

2.    Dokonywanie zakupów w Kantorze internetowym, jak również samo przeglądanie zawartości Serwisu, nie wymaga rejestracji w Serwisie.

3.    Witryny Serwisu, w odniesieniu do Kantoru internetowego, mogą także posługiwać się potocznym określeniem „Sklep internetowy”. Ilekroć na witrynach Serwisu lub w innych dokumentach umieszczonych w Serwisie mowa jest o „Sklepie internetowym”, rozumie się przez to Kantor internetowy w rozumieniu niniejszego Regulaminu. Ilekroć Serwis posługuje się pojęciem Kantoru internetowego, rozumie się przez to Sklep internetowy (pojęcia tożsame).

 

§3

Warunki świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu

 

1.    Przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

2.    Dostęp do Serwisu jest nieograniczony dla wszystkich Użytkowników, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej.

3.    Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:

a)   Posiadania dostępu do komputera lub innego urządzenia z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe,

b)   Posiadania dostępu do sieci Internet,

c)    Włączenia obsługi plików Cookie oraz javascript,

d)   Posiadania aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej oraz numeru telefonu;

4.    Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.

5.    W trakcie korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym instalowane są pliki cookie, stosownie do treści Polityki Plików Cookie.

6.    Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe ze wszystkich typów komputerów oraz innych urządzeń, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje możliwości i efektywności korzystania z Serwisu w całości lub w części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.

7.    Niedopuszczalne jest korzystanie z Serwisu w sposób umożliwiający lub mający na celu: (i) nieautoryzowany dostęp do systemu teleinformatycznego www.mennicamazovia.pl, (ii) wprowadzanie do niego złośliwego oprogramowania, (iii) treści o charakterze bezprawnym oraz (iv) uniemożliwienie prawidłowego działania Serwisu.

8.    Zakazane jest nadto dokonywanie wszelkich czynności, które mogą destabilizować prawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub utrudniać dostęp do Serwisu innym Użytkownikom, a także: (i) publikowanie spamu, (ii) korzystanie z wirusów, robaków, botów bądź innych plików, programów lub kodów informatycznych, (iii) korzystanie z zawartości Serwisu dla innych potrzeb aniżeli wyłącznie dla własnego użytku osobistego.

9.    Usługodawca ma prawo zablokować Profil Klienta lub odmówić świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu Użytkownikowi, który:

a)   Podaje nieprawdziwe lub niepełne dane osobowe lub nie podaje danych wymaganych przez Serwis dla świadczenia usług za jego pośrednictwem,

b)   Niszczy, uszkadza, usuwa, zmienia lub utrudnia dostęp do Serwisu innym Użytkownikom,

c)    W inny sposób narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym obowiązujące przepisy prawa w trakcie korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

 

§4

Warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

Utworzenie Profilu Klienta

 

1.    Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o „Profilu Klienta”, rozumie się przez to „Konto” Użytkownika posiadane w Serwisie. Stosowany w niniejszym Regulaminie termin: „Profil Klienta”, odnosi się także do „Konta” Użytkownika - a zatem do pojęcia, które stosowane może być zamiennie w ramach Serwisu.

2.    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu zawarta zostaje z chwilą dokonania przez Użytkownika rejestracji w Serwisie lub skorzystania z Usług świadczonych przez Kantor internetowy bez dokonywania rejestracji w Serwisie.

3.    Stroną umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej, jest Usługobiorca oraz Usługodawca.

4.    Przedmiotem umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej, jest świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy usług określonych niniejszym Regulaminem z zastrzeżeniem, że w przypadku Usługobiorcy niezarejestrowanego, który dokonał zakupów w Kantorze internetowym, przedmiotem umowy, o której mowa w niniejszym ustępie jest realizacja transakcji dokonanej w ramach Kantoru internetowego z poszanowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

5.    Rejestracja w Serwisie polega na utworzeniu przez Użytkownika Profilu Klienta. Profil Klienta może być profilem prywatnym lub firmowym.

6.    Do utworzenia Profilu Klienta niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych osobowych, zgodnie z treścią formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie.

7.    Utworzenie Profilu Klienta wymaga ustalenia hasła Użytkownika. Ze względów bezpieczeństwa hasło powinno składać się co najmniej z 8 znaków, w tym małych i wielkich liter, cyfr oraz/lub znaków specjalnych. Hasło Użytkownika powinno być unikatowe, tj. zaleca się, aby przeznaczone było wyłącznie dla potrzeb korzystania z Serwisu – nie zaleca się korzystania z haseł, które Użytkownik utworzył i z których korzysta w ramach innych serwisów.

8.    Użytkownik zobowiązany jest zapewnić poufność ustalonego przez siebie hasła, zalecana jest także cykliczna zmiana hasła. Użytkownik zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła osobom trzecim.

9.    Profil Klienta utworzony zostaje z chwilą kliknięcia przez Użytkownika ikonki „Zarejestruj konto”, dostępnej w ostatnim kroku procesu rejestracji.

10. Z chwilą utworzenia Profilu Klienta na podany przez Użytkownika podczas rejestracji adres e-mail wysłany zostanie link aktywacyjny – kliknięcie w link spowoduje aktywowanie Profilu Klienta w Serwisie oraz umożliwi korzystanie z usług świadczonych za jego pośrednictwem jako Usługobiorca zarejestrowany.

11. Dostęp do Profilu Klienta możliwy jest za pomocą loginu oraz hasła. Loginem jest adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji w Serwisie.

12. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest utworzenie i prowadzenie dla Użytkownika Profilu Klienta, możliwe jest poprzez usunięcie Profilu Klienta – usunięcie Profilu Klienta możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod adresem: info@mennicamazovia.pl. Ze względów bezpieczeństwa, usunięcie Profilu Klienta nastąpi pod warunkiem dokonania przez Usługodawcę weryfikacji Użytkownika. 

13. W przypadku jednorazowego dokonania zakupów w Kantorze internetowym Serwisu, tj. jako Usługobiorca niezarejestrowany, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta zostaje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży i rozwiązuje się z chwilą realizacji zamówienia złożonego w Kantorze internetowym. Zamówienie w Kantorze internetowym jest zrealizowane z chwilą dostarczenia przez Usługodawcę do Usługobiorcy zamówionych towarów.

14. Usunięcie Profilu Klienta skutkować będzie brakiem ponownej rejestracji w Serwisie, a także usunięciem danych Użytkownika - jednak wyłącznie wówczas, gdy obowiązek ich dalszego przetwarzania nie będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa.

 

§5

Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego

 

1.    Usługodawca, jako podmiot prowadzący działalność kantorową, jest instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („Ustawa”).

2.    Zgodnie z przepisami Ustawy, Usługodawca ma obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, w szczególności:

a)   Podejmowania czynności w celu identyfikacji Użytkownika i stosowania uzależnionych od oceny ryzyka odpowiednich środków weryfikacji jego tożsamości,

b)   Podejmowania czynności zmierzających do ustalenia beneficjenta rzeczywistego Użytkownika, oraz podejmowania uzasadnionych czynności w celu weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego oraz ustalenia struktury jego własności i kontroli;

c)    Bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych z Użytkownikiem, w tym: (i) analizę transakcji przeprowadzanych w ramach stosunków gospodarczych w celu zapewnienia, że transakcje są zgodne z wiedzą Usługodawcy o Użytkowniku, rodzaju i zakresie prowadzonej przez Użytkownika działalności oraz zgodne z ryzykiem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanym z Użytkownikiem, (ii) badania źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji Użytkownika – w przypadkach uzasadnionych okolicznościami, (iii) zapewnienia, że posiadane dokumenty, dane lub informacje dotyczące stosunków gospodarczych są na bieżąco aktualizowane.

3.    Użytkownik zobowiązuje się przekazać Usługodawcy informacje i/lub dokumenty niezbędne do wykonywania przez Usługodawcę obowiązków wynikających z przepisów Ustawy. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się przekazać, na żądanie Usługodawcy, następujące informacje/ dokumenty: (i) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości Użytkownika lub osób fizycznych działających w jego imieniu (pełnomocnicy, członkowie zarządu, prokurenci), (ii) przedstawienia kopii decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej, (iii) przedstawienia dokumentów lub złożenia oświadczeń odnoszących się do podanych przez Użytkownika danych osobowych Użytkownika lub osób działających w imieniu / za Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się przedstawić Usługodawcy dokumenty/ informacje inne, niż wymienione w zdaniu poprzednim niniejszego ustępu, niezbędne do zastosowania przez Usługodawcę środków bezpieczeństwa finansowego stosownie do przepisów Ustawy.

4.    Użytkownik przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje, że w przypadku braku przedstawienia informacji/dokumentów lub podania danych niezbędnych do utworzenia Profilu Klienta lub dokonania transakcji jednorazowej za pośrednictwem Serwisu (Kantor internetowy), wymaganych przez Serwis, Usługodawca ma prawo odmówić świadczenia usług na rzecz Użytkownika (tu: odmowa realizacji transakcji za pośrednictwem Kantoru internetowego, odmowa utworzenia Profilu Klienta) lub rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu (tu: zablokowanie lub usunięcie Profilu Klienta).

 

§6

Reklamacje

 

1.    We wszelkich sprawach związanych z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji.

2.    Reklamacje mogą być składane:

a)   Pisemnie - na adres Usługodawcy: Mennica Mazovia sp. z o.o., ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, z dopiskiem: „Reklamacja”,

b)   Telefonicznie - pod numerem telefonu: (22) 602-22-48,

c)    Elektronicznie – mailowo, na adres: info@mennicamazovia.pl

3.    Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis zdarzeń powodujących złożenie reklamacji, a także imię i nazwisko Użytkownika oraz adres e-mail lub numer telefonu podany w Serwisie. W przypadku, gdy wolą Użytkownika jest otrzymanie odpowiedzi na złożoną reklamację drogą korespondencyjną (tj. listem, na piśmie), wówczas reklamacja powinna także wskazywać adres, na który Usługodawca zobowiązany będzie przekazać odpowiedź na złożoną reklamację.

4.    Usługodawca udziela odpowiedzi na otrzymaną reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

5.    Odpowiedź na reklamację udzielana jest drogą elektroniczną, na adres e-mail Użytkownika podany w Serwisie, z zastrzeżeniem postanowień zdania drugiego ustępu 3 powyżej, kiedy to odpowiedź na reklamację zostaje udzielona na papierze, na adres korespondencyjny wskazany przez Użytkownika w treści reklamacji.

 

§7

Dostępność oraz ochrona prawno-autorska

 

1.    Serwis, w tym Kantor internetowy, dostępny jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przy czym Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowej niedostępności Serwisu oraz usług świadczonych za jego pośrednictwem w przypadku dokonywania prac technicznych i informatycznych, związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Serwisu.

2.    Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym logo, elementy graficzne oraz słowne, dokumenty, w tym regulaminy, a także zdjęcia towarów dostępnych w Kantorze internetowym, stanowią własność Usługodawcy i są chronione prawem autorskim.

3.    Jakiekolwiek kopiowanie całości lub części zawartości Serwisu, informacji, tekstów, zdjęć, grafik, logo, logotypów, znaków towarowych i/lub innych elementów składających się na zawartość Serwisu, w celu wykorzystania w całości lub w części dla potrzeb innych niż własny użytek osobisty, w szczególności dla potrzeb komercyjnych, jest ściśle zabronione.

 

 

§8

Postanowienia końcowe

 

1.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2021 r. i od tego dnia wiąże Użytkowników Serwisu, którzy do końca dnia 31.01.2021 r. nie dokonali rejestracji w Serwisie. W stosunku do Użytkowników posiadających Profil Klienta zarejestrowany przed dniem 01.02.2021 r., niniejszy Regulamin wejdzie w życie z upływem 14 dni od dnia jego udostępnienia Użytkownikowi na trwałym nośniku, tj. poprzez przekazanie Regulaminu Użytkownikowi na adres e-mail Użytkownika podany w Serwisie.

2.    W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na nowe postanowienia Regulaminu, jest on zobowiązany zgłosić Usługodawcy sprzeciw w tym zakresie. Sprzeciw należy zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu stosowanie do postanowień ust. 1 powyżej. W przypadku sprzeciwu co do związania nowymi postanowieniami Regulaminu, dalsze korzystanie z Usług Serwisu w zakresie posiadania Profilu Klienta nie będzie dłużej możliwe, zaś Profil Klienta zostanie usunięty z upływem terminu, w którym zmiana Regulaminu miałaby wejść w życie w sytuacji, gdyby Użytkownik nie zgłosił sprzeciwu co do nowych jego postanowień. 

3.    Niniejszy Regulamin może podlegać zmianom z ważnych przyczyn, tj. w przypadku:

a)   Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mającej wpływ na świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu – w zakresie, w jakim spowoduje to konieczność dostosowania postanowień Regulaminy do rozwiązań wynikających z takiej zmiany,

b)   Potrzeby dostosowania postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa lub funkcjonalności Serwisu,

c)    Zmiany orzecznictwa sądów powszechnych lub wydania decyzji, uchwał, interpretacji lub innych aktów prawnych wydawanych przez właściwe organy w zakresie, w jakim spowoduje to konieczność dostosowania Regulaminu do rozwiązań wynikających z takiej zmiany;

d)   Modyfikacji funkcjonalności Serwisu, poszerzenia lub innej modyfikacji oferty usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu lub metod świadczenia tych usług.

4.    Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu, nierozwiązane polubownie, rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd powszechny.

5.    Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu, w tym umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie, jest prawo polskie.

6.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy. Dół formularza

7.    Językiem, w jakim Usługodawca komunikuje się z Użytkownikiem w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Serwisu, w tym Kantoru internetowego, jest język polski.

8.    Wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników Serwisu dostępne są w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

 

 

 

 

***

 

 

 

 

 

 

 

pixel