Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.mennicamazovia.pl

 

§ 1

Postanowienia wstępne

Sklep internetowy www.mennicamazovia.pl prowadzony jest przez spółkę Mennica Mazovia sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Kruczej 16/22, 00-526 Warszawa, NIP: 7010841153, REGON: 380997970, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000744636.

Mennica Mazovia sp. z o.o. posiada zezwolenie Narodowego Banku Polskiego licencja nr 16263/2018 na prowadzenie działalności kantorowej.

§ 2

Definicje

Klient - każdy podmiot (pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną), dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca - spółka Mennica Mazovia sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Kruczej 16/22,
00-526 Warszawa, NIP: 7010841153, REGON: 380997970, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000744636

Sklep internetowy - sklep internetowy prowadzony przez spółkę Mennica Mazovia Sp. z o.o. pod adresem internetowym www.mennicamazovia.pl, za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia.

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów ze Sprzedawcą.

Konto - konto Klienta w Sklepie utworzone w procesie Rejestracji opisanym w niniejszym Regulaminie, w ramach którego gromadzone są dane Klienta wymagane do złożenia i realizacji Zamówienia oraz za pośrednictwem którego Klient może dokonać zakupów w sklepie.

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, przede wszystkim sposobu dostawy i metody płatności.

Koszyk – interaktywny element Sklepu, w którym widoczne są Produkty wybrane przez Klienta w celu dokonania Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów.

Produkty - dostępne w Sklepie rzeczy ruchome mogące być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów zawarta między Klientem a spółką Mennica Mazovia sp. z o.o. za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą osobiście lub listownie pod adresem ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa a także za pośrednictwem poczty elektronicznej info@mennicamazovia.pl oraz telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17 pod numerem +48 22 602 22 48 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora Klienta).

2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

Wpłaty w PLN: 57 1750 0012 0000 0000 4000 2847 
Wpłaty w EUR: 44 1750 0012 0000 0000 4000 2887

Kod SWIFT/BIC: PPABPLPK

§ 4

Informacje ogólne

1. Sprzedającemu przysługują wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym ma on prawo do korzystania z majątkowych praw autorskich do nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów oraz zdjęć. Swoim działaniem Sprzedający nie narusza praw autorskich osób trzecich. Korzystanie z wymienionych praw może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. W celu założenia Konta bądź realizacji Zamówienia bez zakładania Konta, Klient zobowiązany jest zaakceptować niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu a także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia Umowy i realizacji Zamówienia.

4. Ceny w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

W przypadku chęci złożenia zamówienia w walucie innej niż złoty prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. (22) 602-22-48 lub za pośrednictwem e-maila: info@mennicamazovia.pl w celu określenia aktualnych kursów walut oraz pozostałych warunków transakcji.

W przypadku złota, produkt jest zwolniony z podatku VAT. Na wyroby ze srebra, platyny, palladu i akcesoria nałożony jest podatek w wysokości 23% VAT.

Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i mogą różnić się w sposób nieznaczny od rzeczywistego wyglądu przedmiotu – bez wpływu na właściwości, jakość i wartość przedmiotu.

6. Oferta przedstawiona na stronie Sklepu, jak również opisy Produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Sprzedającego oferty nabycia, złożonej przez Klienta zawartej w Formularzu zamówienia. Sprzedawca zastrzega możliwość weryfikacji cen po złożeniu zamówienia przez Klienta w celu wykluczenia błędów systemowych.

§ 5

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:

 • dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres email,
 • dla przedsiębiorców: nazwa firmy, NIP, adres, telefon kontaktowy, adres email.
 1. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 3. Klient dokonując rejestracji oświadcza poprzez odznaczenie stosownych pól (checkboxów) na stronie internetowej, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności oraz zaakceptował je.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 6

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”

 3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

 4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, jeśli dane odbiorcy różnią się od danych Zamawiającego należy zaznaczyć pole „tak” dostawa na inny adres i uzupełnić dane, następnie wybrać sposób dostawy i sposób zapłaty

 5. Kliknąć przycisk “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

 6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i opłacić zamówienie w przeciągu 24 godzin od chwili wykonania czynności, o której mowa w §6 pkt. 5. Momentem opłacenia zamówienia jest moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy. W przypadku niezaksięgowania wpłaty w przeciągu 24 godzin, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania i rekalkulacji wartości zamówienia na skutek wahań kursowych wartości zamówionego Produktu,

 7. Zamówienia można również dokonać osobiście w siedzibie Sprzedawcy, telefonicznie pod numerem tel. (22) 602-22-48 lub za pośrednictwem e-maila: info@mennicamazovia.pl

 8. Sklep Internetowy umożliwia zamawianie Produktów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 • Przesyłka kurierska,
 • Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy pod adresem: ulica Krucza 16/22, 00-526 Warszawa
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 • Płatności elektroniczne
 • Płatność kartą płatniczą w siedzibie Sprzedawcy
 • Płatność BLIKiem w siedzibie Sprzedawcy
 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie drogą mailową. Zamówienie do realizacji jest przyjmowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy z zastrzeżeniem ostatniego zdania z §6 ust. 6.

 2. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, z informacją o potwierdzeniu opłaty Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24 godzin od daty i godziny złożenia zamówienia. Momentem dokonania płatności zamówienia jest moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.

W przypadku otrzymania płatności po 24 godzinach zamówienie zostaje poddane rekalkulacji. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę dużej różnicy kursowej wartość zamówienia może uleć zwiększeniu. W przypadku zaistniałych zmian Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Klienta podając różnicę, jaką Klient będzie musiał dopłacić. Klient w ciągu 24 godzin powinien powiadomić Sprzedawcę o akceptacji lub anulowaniu zamówienia. Jeżeli Klient zdecyduje o kontynuowaniu zamówienia, w ciągu 24 godzin powinien wpłacić różnicę ustaloną przez Sprzedawcę. Brak terminowej wpłaty anuluje zamówienie.

 1. Produkt zostanie wysłany w ciągu:

 • 14 dni roboczych w przypadku produktów nie zawierających „24h” w nazwie produktu,
 • 24 godzin w przypadku produktów zawierających „24h” w nazwie produktu.

W przypadku, gdy zamówienie składa się zarówno z produktów dostępnych w opcji „24h” i nie zawierających „24h” w nazwie produktu, produkty zostaną wysłane jednym transportem w ciągu 14 dni roboczych.

 1. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 • W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie:
  • 14 dni roboczych w przypadku produktów nie zawierających „24h” w nazwie produktu, po uprzednim opłaceniu zamówienia,
  • 24 godzin w przypadku produktów zawierających „24h” w nazwie produktu, po uprzednim opłaceniu zamówienia.

W przypadku, gdy zamówienie składa się zarówno z produktów dostępnych w opcji „24h” i nie zawierających „24h” w nazwie produktu, zamówienie będzie gotowe do odbioru w siedzibie Sprzedawcy w ciągu 14 dni roboczych.

 1. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 2. Wraz z zakupem Produktu wydawany jest dokument sprzedaży tj. paragon fiskalny, faktura VAT lub faktura VAT Marża.

 3. W przypadku nieuzasadnionego niepodjęcia przez Klienta przesyłki wysłanej przez Sprzedawcę lub odmowy jej odbioru, Klient zostanie obciążony kosztami związanymi ze zwrotem niedoręczonej przesyłki. W przypadku powrotu przesyłki do Sklepu i braku kontaktu z Klientem, przesyłka ta będzie przechowywana na koszt Zamawiającego przez okres 3 dni. Po tym okresie Sprzedający będzie miał prawo do odstąpienia od Umowy.

 4. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku problemów z dostawą Produktów od dostawców Sprzedającego, termin realizacji zamówienia może zostać wydłużony, o czym Klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową.

 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia z ważnych i niezależnych od niego powodów, takich jak np. zaprzestanie produkcji danego Produktu, wyczerpanie nakładu danego Produktu u producenta, itp. W sytuacji odmowy realizacji Zamówienia Sprzedający zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego kwoty w związku z Zamówieniem, które nie może być zrealizowane w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o braku możliwości realizacji Zamówienia.

 6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować spółkę Mennica Mazovia sp. z o.o., ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa (info@mennicamazovia.pl),
  tel. +48 22 602 22 48, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Kliknij, aby pobrać formularz odstąpienia od umowy: PDF lub DOCX

 

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż oferowany przez nas najtańszy zwykły sposób dostarczenia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 3. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 4. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Jeżeli Konsument otrzymał nabytą rzecz w związku z realizacją umowy, od której odstępuje, wówczas prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Mennica Mazovia
  sp. z o.o., ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa - niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Informujemy jednocześnie, że Konsument musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 7. Prawo odstąpienia do umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Oznacza to, że Konsument nie może odstąpić od umowy, w drodze której nabył od spółki Mennica Mazovia sp. z o.o. m.in. złoto, srebro oraz kamienie i inne metale szlachetne.

§ 10

Reklamacje – rękojmia za wady

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi za wady w kodeksie cywilnym zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 561[5] Kodeksu cywilnego, a w pozostałych przypadkach w terminie 30 dni od ich złożenia.

 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 4. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie elektronicznej lub pisemnej,

 5. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie Sprzedającemu Towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, tj. na adres: Mennica Mazovia sp. z o.o., ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa.

 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Towar zostanie nieodpłatnie naprawiony albo wymieniony na inny pełnowartościowy. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

 9. W przypadku uznania reklamacji Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Informacje o sposobie, podstawie, zakresie, celu, okresie oraz prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce Prywatności.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu oraz przedstawiane przez Sprzedawcę nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715 z późn. zm.). Nie stanowią również porady inwestycyjnej. Kupujący podejmuje decyzje inwestycyjne tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Dział obsługi klienta - info@mennicamazovia.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel