Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników Serwisu www.mennicamazovia.pl

 

 

W Mennica Mazovia sp. z o.o. dbamy o Twoje dane osobowe oraz dokładamy wszelkich starań, aby w sposób rzetelny przekazywać Ci wszelkie informacje dotyczące sposobu ich przetwarzania.

 

Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe dla potrzeb świadczenia usług na Twoją rzecz za pośrednictwem serwisu www.mennicamazovia.pl („Serwis”) – informacje te dotyczą jednak wyłącznie sytuacji, w których udostępniasz nam swoje dane osobowe dla potrzeb związanych z korzystaniem z naszych usług.

 

W zakresie, w jakim wyłącznie przeglądasz zawartość naszego Serwisu, zastosowanie znajdą informacje o stosowanych wobec Ciebie plikach cookie, dostępne tutaj.

 

Niżej posługujemy się skrótem „RODO”, przez co należy rozumieć: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.

 

 1. Administrator danych osobowych

 

Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych - my, to znaczy Mennica Mazovia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, tel. (22) 602-22-48, mail: info@mennicamazovia.pl

 

Z naszym Inspektorem Ochrony Danych możesz skontaktować się pod adresem: iod@mennicamazovia.pl

 

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 

 1. Dla potrzeb świadczenia usług na Twoją rzecz, za pośrednictwem Serwisu – kiedy dokonujesz rejestracji w naszym Serwisie, zawierasz z nami umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną – na jej podstawie i w jej wykonaniu tworzymy dla Ciebie i utrzymujemy Twój Profil Klienta. Za pośrednictwem Profilu Klienta możesz korzystać z innych usług świadczonych za pośrednictwem naszego Serwisu, tj. dokonywać zakupów w naszym Kantorze internetowym jako zarejestrowany Użytkownik;

 2. Dla potrzeb realizacji Zamówienia złożonego w Kantorze internetowym – kiedy dokonujesz zakupów w naszym Kantorze internetowym bez rejestracji w Serwisie (tzn. jako gość, bez posiadania Profilu Klienta), jak również wówczas, gdy składasz Zamówienie jako zarejestrowany Użytkownik (tj. masz Profil Klienta);

 3. Dla potrzeb wykonywania obowiązków prawnych, które ciążą na nas, jako na administratorze Twoich danych osobowych – wśród przepisów, które zobowiązują nas do pozyskania i przetwarzania Twoich danych osobowych, znajdują się:

 1. Przepisy ustawy o rachunkowości,

 2. Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 1. Dla potrzeb realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, do których zaliczamy:

 1. Udzielenie odpowiedzi na złożoną przez Ciebie reklamację – tak, przetwarzanie Twoich danych osobowych dla potrzeb rozpatrzenia Twojej reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi zawierającej nasze stanowisko odnośnie kwestii podniesionych w treści reklamacji stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. Z jednej bowiem strony mamy obowiązek prawny udzielenia odpowiedzi na Twoją reklamację, z drugiej zaś strony wierzymy jednocześnie, że ustosunkowanie się do kwestii podniesionych w Twojej reklamacji pozytywnie wpłynie na nasze relacje w przyszłości;

 2. Marketing bezpośredni naszych usług – Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać dla celów marketingu bezpośredniego jednak wyłącznie wówczas, gdy wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych na podany przez Ciebie adres e-mail;

 3. Dochodzenie roszczeń wynikających z prowadzonej przez nas działalności gospodarczej lub obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać Tobie przeciwko nam, i które związane są z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu – wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, np. wówczas, gdy zakończone postępowanie reklamacyjne wskazywać będzie na potrzebę dalszej obrony lub dochodzenia naszych/Twoich praw w sądzie;

 

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi:

 

 1. W odniesieniu do przetwarzania dokonywanego w celu określonym w punktach 1-2 powyżej – przepis art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną (tj. (i) umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, którą zawierasz z nami z chwilą rejestracji w Serwisie (utworzenie Profilu Klienta) oraz/lub (ii) umowy sprzedaży zawartej z chwilą dokonania zakupu w naszym Kantorze internetowym;

 2. W odniesieniu do przetwarzania dokonywanego w celu określonym w punkcie 3 powyżej – przepis art. 6 ust.1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych, które ciążą na nas, jako na administratorze Twoich danych osobowych;

 3. W odniesieniu do przetwarzania dokonywanego w celu określonym w punkcie 4 powyżej – przepis art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, które opisaliśmy powyżej;

 

 1. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych – odbiorcy

 

Dostęp do Twoich danych osobowych mają nasi pracownicy, którzy obsługują zamówienia składane przez Ciebie w naszym Kantorze internetowym, rozpatrują składane przez Ciebie reklamacje, czy też służą Ci pomocą we wszelkich sprawach, w których kontaktujesz się z nami. Dostęp do Twoich danych osobowych, na zasadzie powierzenia ich przetwarzania, mają także podmioty zewnętrzne, które świadczą na naszą rzecz określone usługi, takie jak: usługi informatyczne, usługi hostingowe, usługi prawne, usługi kurierskie.

 

W uzasadnionych przypadkach oraz w granicach obowiązującego prawa, dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć także organy administracji publicznej, w tym w szczególności: Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Narodowy Bank Polski, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Skarbowy, a także Policja i Prokuratura.

 

 1. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do Państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

 1. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe

 

Jeżeli posiadasz u nas Profil Klienta, wówczas przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, którą zawarłeś z nami rejestrując się w Serwisie. W momencie, w którym zdecydujesz się rozwiązać tę umowę, tj. usunąć Profil Klienta, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji przez nas obowiązków określonych w przepisach prawa.

 

Czyli jak długo?

 

Ustawa z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zobowiązuje nas do zastosowania wobec Ciebie tzw. środków bezpieczeństwa finansowego – oznacza to, że z chwilą nawiązywania z Tobą relacji (rejestracja w Serwisie), mamy obowiązek, m.in., pozyskać od Ciebie określone informacje, w tym dane osobowe, oraz zweryfikować je. Z chwilą, kiedy zakończysz z nami relacje (usuniesz Profil Klienta), będziemy zobowiązani przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończyliśmy stosunki gospodarcze z Tobą.

 

Taka sama sytuacja zajdzie w przypadku, gdy nie posiadałeś u nas Profilu Klienta, jednak dokonywałeś transakcji za pośrednictwem naszego Kantoru internetowego. Tutaj także zobligowani jesteśmy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres 5 lat licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym przeprowadziliśmy transakcję na Twoją rzecz.

 

Jeżeli złożysz reklamację, to dodatkowo przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zobowiązują nas do przetwarzania Twoich danych osobowych przez okres 1 roku po rozliczeniu reklamacji.

 

W uzasadnionych przypadkach Twoje dane osobowe możemy przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą nam przysługiwać przeciwko Tobie. W takim przypadku jednak zaktualizujemy wobec Ciebie obowiązek informacyjny, informując o tym, że Twoje dane osobowe przetwarzamy w tym celu.

 

 1. Na zasadach określonych w RODO możesz mieć prawo do: (i) żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, (ii) sprostowania swoich danych osobowych, (iii) usunięcia swoich danych osobowych lub (iv) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, lub (v) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych, a także (vi) przenoszenia Twoich danych osobowych do innego administratora.

 

 1. Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych – wyłącznie jednak wówczas, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f i/lub e RODO.

 

Sprzeciw możesz wnieść w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

 

W przypadku, gdy wniesiesz sprzeciw co do przetwarzania Twoich danych osobowych w oparciu o wskazane podstawy prawne, nie będzie nam wolno dłużej przetwarzać Twoich danych osobowych dla celów objętych tą podstawą prawną, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

W celu wniesienia sprzeciwu napisz do nas na adres: iod@mennicamazovia.pl

 

 1. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terytorium Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, www.uodo.gov.pl

 

 1. Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 1. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest obowiązkiem prawnym, wynikającym przede wszystkim z przepisów ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Brak podania przez Ciebie danych osobowych skutkować może odmową zawarcia dokonania rejestracji w Serwisie, a także odmową dokonania transakcji sprzedaży w Kantorze internetowym.

pixel