Kurs Złota, Srebra, Platyny

Aktualna cena złota

Dwa fixingi w Londynie

Ceny złota ustala od 1919 roku Stowarzyszenie Londyńskiego Rynku Kruszców (ang. London Bullion Market Association, “LBMA”). Jego członkami są banki i instytucje związane z metalami szlachetnymi. Pięciu przedstawicieli banków członkowskich LBMA, związanych z metalami szlachetnymi decyduje o cenach metali szlachetnych każdego dnia roboczego, dwa razy dziennie, podczas fixingu – o godzinie 11.00 i 15.00 według czasu w Londynie (12.00 i 16.00 według czasu w Polsce). Cena wyznaczona podczas fixingów jest publikowana w dolarach amerykańskich, funtach brytyjskich i euro na stronie internetowej lbma.org.uk. Jednostką wagi złota jest uncja trojańska. Cena złota wyznaczona podczas popołudniowego fixingu jest globalnie obowiązującym benchmarkiem.

Notowania ciągłe

Notowania złota są prowadzone w trybie ciągłym na platformach transakcyjnych na całym świecie w czasie rzeczywistym przez całą dobę od poniedziałku do piątku. Aktualny kurs złota jest publikowany w czasie rzeczywistym wyrażony zazwyczaj w dolarach amerykańskich. Dane są następnie rozpowszechniane przez media internetowe. Cennym uzupełnieniem danych są wykresy notowań, przydatne do prowadzenia analiz rynkowych. Uncja złota jest wyceniana w różnych walutach.

Od czego zależy cena złota?

Cena rynkowa złota zależy przede wszystkim od popytu i podaży. A na to ma wpływ szereg czynników. Poniżej wymienione są te najważniejsze.

Sytuacja ekonomiczna

Na cenę złota ma wpływ również sytuacja w gospodarce i na rynkach finansowych na świecie. Może być ona skutkiem działań rządu, banku centralnego lub wynikać z oddziaływania czynników zewnętrznych. Ludzie w obawie przed kryzysem poszukują aktywów stanowiących bezpieczną przystań dla ich majątku, więc lokują pieniądze w złotych monetach i sztabkach, generując w ten sposób popyt na kruszec.

Sytuacja geopolityczna

Konflikty polityczne między krajami mają istotny wpływ na rynek złota. W obliczu wojny gospodarka może popaść w poważny kryzys, co przełoży się na kondycję krajowej waluty. W sytuacji, kiedy tracą na wartości waluty, ludzie uciekają z pieniędzmi do aktywów utrzymujących realną wartość bez względu na sytuację ekonomiczną i polityczną. Ludzie wierzą, że w razie wojny lub przewrotu politycznego złoto pomoże im przetrwać a nawet uratować życie. Zawsze mogą je sprzedać w dowolnym miejscu na świecie. Więc kto jest przezorny ten gromadzi złoto na czarną godzinę.

Dolar amerykański

Notowania złota a także innych metali szlachetnych są najczęściej ustalane w dolarze amerykańskim. Kursy złota i dolara są ujemnie skorelowane - im słabszy dolar, tym wyższa cena złota i odwrotnie - umocnienie dolara skutkuje spadkiem ceny złota. Ceny wyrażone w innych walutach zależą od wzajemnych relacji między tymi walutami i USD.

Stopy procentowe

Na cenę złota ma również wpływ poziom stóp procentowych, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, ponieważ dolar jest na świecie wiodącą walutą. Wzrost stóp procentowych sprzyja aprecjacji USD a wtedy tanieje złoto. Jeżeli Fed obniża stopy procentowe, wzrastają notowania złota. Dzieje się tak, ponieważ lokaty bankowe nie dają możliwości wygrania z inflacją, więc inwestorzy zwracają większą uwagę na rynek złota. Ponadto niskie stopy procentowe powodują spadek wartości “zielonego”, co sprzyja rynkowi złota.

Inflacja

Inflacja może być spowodowana błędną polityką gospodarczą lub pieniężną, dodrukiem pustego pieniądza, nadmiernymi świadczeniami socjalnymi, wzrostem cen strategicznych surowców, dynamicznym wzrostem płac, niską produktywnością czy niepokojami społecznymi. Wówczas spada siła nabywcza pieniędzy i następuje zubożenie społeczeństwa - inflacja konfiskuje oszczędności gospodarstw domowych. Złoto jest aktywem, które pozwala zniwelować negatywne skutki inflacji. Straty poniesione w wyniku spadku wartości rodzimej waluty są rekompensowane zyskami z rynku złota. W efekcie skutkiem wzrostu inflacji jest wzmożony popyt na złoto, przez co rośnie jego cena.

Inwestycje

Złoto jest cenionym aktywem inwestycyjnym. Inwestycje w fizyczne złoto w postaci sztabek i monet oznaczają lokowanie kapitału na wiele lat. Inwestować w złoto można również kupując udziały funduszy ETF powiązanych z notowaniami złota. Zainteresowania inwestycjami w złoto nasila się, kiedy wzrasta niepewność co do sytuacji gospodarczej i zwiększa się ryzyko kryzysu.

Spekulacja

Na rynku złota są prowadzone transakcje spekulacyjne o różnym wolumenie. Spekulanci kupują złoto w postaci fizycznej lub lokują kapitał w udziały funduszy ETF, lub aktywnie uczestniczą w rynku kontraktów terminowych i opcji licząc na korzystną, z ich punktu widzenia, zmianę ceny rynkowej kruszcu. Zazwyczaj są inwestycje krótkoterminowe. Może dochodzić również do manipulacji cenami złota przez dużych inwestorów. W każdym przypadku aktywność spekulacyjna ma wpływ na kurs złota powodując wzrost lub spadek jego notowań.

Popyt na dobra luksusowe

Wraz ze wzrostem zamożności ludzie coraz więcej pieniędzy przeznaczają na dobra luksusowe. Do takich należą wyroby ze złota, jak m.in biżuteria. Duży udział zakupów wyrobów jubilerskich w całkowitym popycie ma znaczący wpływ na notowania złota. Wzrost popytu na kruszec w postaci wyrobów jubilerskich jest widoczny szczególnie w okresie ważnych świąt i uroczystości. Wówczas rosną ceny złota. Największy popyt na złote precjoza generują mieszkańcy Chin i Indii.

Ropa naftowa

Ropa naftowa, jako surowiec ma strategiczne znaczenie dla gospodarki na całym świecie. Dlatego kluczowa jest jej niezakłócona podaż. Niedobory ropy mają miejsce, gdy kraje OPEC ograniczają wydobycie, także podczas konfliktów wojennych w strategicznych miejscach, w wyniku katastrof na platformach wiertniczych lub zakłóceń w transporcie. W każdym razie takie zdarzenia mogą spowodować wzrost ceny ropy naftowej, którego konsekwencją będzie wzrost inflacji a ta ma wpływ na kurs złota.

Banki centralne

Złoto jest cennym aktywem gromadzonym przez banki centralne, pozwalając im racjonalnie dywersyfikować rezerwy walutowe. Ma to szczególne znaczenie w kryzysowych sytuacjach - ekonomicznych i politycznych. Kraj dysponujący dużymi rezerwami złota jest wiarygodny w oczach inwestorów kapitałowych, pożyczkodawców i kontrahentów handlowych. Popyt kreowany przez banki centralne może mieć znaczący wpływ na notowania złota.

Produkcja złota

Produkcja złota jest mało elastyczna i wysoko kapitałochłonna, wymaga użycia wielu skomplikowanych maszyn, wiedzy specjalistycznej, dużych nakładów ciężkiej i niebezpiecznej pracy. Nie jest też ona obojętna dla środowiska naturalnego, co wywołuje protesty organizacji ekologicznych. Kurczą się dostępne zasoby złota a budowa nowych kopalń wymaga dużych nakładów inwestycyjnych. Podaż i koszty produkcji złota mają odzwierciedlenie w jego cenie rynkowej.

Kurs złota - podsumowanie

Wiele czynników oddziałuje na notowania złota. Ich poznanie i zrozumienie pozwoli umiejętnie lokować kapitał w królewskim metalu. Decydując się na inwestycję w złocie warto wcześniej poznać aktualny kurs złota i czynniki, jakie mają na niego wpływ. Pamiętaj, że cena złota w Polsce zależy nie tylko od notowań na rynku międzynarodowym ale również od kursu PLN wobec USD.

pixel