2023-06-06

Co to jest Gold/Silver Ratio?

Prosty ale użyteczny wskaźnik

Gold/Silver Ratio jest wskaźnikiem finansowym, który informuje ile uncji srebra jest potrzebnych do zakupu jednej uncji złota. Oblicza się go dzieląc przez siebie aktualne ceny rynkowe złota i srebra.Wskaźnik Gold/Silver Ratio jest to jeden z najstarszych i najprostszych wskaźników wykorzystywanych przez inwestujących w metale szlachetne. Jest on użytecznym narzędziem dla inwestujących w metale szlachetne, ponieważ pozwala im ocenić względną wartość złota i srebra. Im wyższe jest Gold/Silver Ratio, tym bardziej niedowartościowane jest srebro w stosunku do złota lub złoto przewartościowane w stosunku do srebra. Natomiast niska wartość wskaźnika świadczy o niedowartościowaniu złota w porównaniu ze srebrem lub przewartościowaniu srebra wobec złota. Aby znaleźć odpowiedź na pytanie, która z tych sytuacji ma miejsce, należy przeanalizować zmiany cen każdego z metali w kontekście notowań historycznych, czyli zidentyfikować trendy cenowe.

Historia wskaźnika

Od Starożytności do Czasów Nowożytnych

W Starożytności stosunek ceny złota do srebra był bardzo niski, ponieważ oba metale były uważane za równie cenne. Na przykład w starożytnym Egipcie wskaźnik ten wynosił 1:1. Z czasem jednak złoto zaczęło być traktowane jako bardziej prestiżowy i rzadszy kruszec, a jego cena rosła w stosunku do srebra. 

W Średniowieczu i Czasach Nowożytnych wskaźnik Gold/Silver Ratio przybierał wartości od 8:1 do 15:1. Stosunek cen między cenami złota i srebra był często ustalany przez rządzących i banki centralne, którzy postanowili regulować ceny metali szlachetnych. Przykładem są Stany Zjednoczone, które ustaliły stały stosunek ceny złota do ceny srebra na poziomie 15:1.

Okres dynamicznych zmian

W XIX wieku nastąpił gwałtowny wzrost podaży srebra na świecie, głównie dzięki odkryciu dużych złóż w Ameryce. To spowodowało spadek ceny szarego metalu i w efekcie wzrost Gold/Silver Ratio. 

W XX wieku relacja cen złota i srebra była bardzo zmienna i wynikała z oddziaływania wielu czynników, takich jak wojny, kryzysy gospodarcze, polityka monetarna, inflacja, zmiany popytu i podaży na rynku metali szlachetnych i geopolityka. Wraz z wybuchem II Wojny Światowej wartość wskaźnika sięgnęła 100:1. 

Najniższy poziom Gold/Silver Ratio odnotowano w 1980 roku. Wówczas była nadzwyczaj trudna sytuacja ekonomiczna i polityczna na świecie. W efekcie dynamicznie rosły notowania obu metali do rekordowych poziomów – cena złota wzrosła do 850 dolarów za uncję trojańską z powodu wysokiej inflacji w Stanach Zjednoczonych, rewolucji islamskiej w Iranie i pogorszenia stosunków politycznych między mocarstwami po interwencji ZSRR w Afganistanie. Jednocześnie do niebotycznego poziomu urosła bańka na rynku srebra, wywołana spekulacjami giełdowymi braci Hunt. W styczniu 1980 roku notowania srebra sięgnęły 48 dolarów za uncję i były 10 razy wyższe niż rok wcześniej. W efekcie wskaźnik Gold/Silver Ratio spadł do poziomu 17:1, co oznaczało przewartościowanie srebra wobec złota. 

Kolejne przesilenie na rynku metali szlachetnych miało miejsce podczas pandemii Covid-19, która wywołała globalny szok gospodarczy i panikę na rynkach finansowych. W takiej sytuacji inwestorzy uciekali do bezpiecznej przystani, jaką jest złoto pozbywając się srebra, które znacznie potaniało. W marcu 2020 roku relacja cen złota i srebra osiągnęła historyczne maksimum 124:1. W tym przypadku miało miejsce niedowartościowanie srebra wobec złota.

Średni poziom Gold/Silver Ratio po rozmontowaniu systemu z Bretton Woods, tj. w ciągu ostatnich 50 lat wyniósł 60:1 lecz przyjmował w tym okresie wartości od 17:1 do 124:1. Wartości wskaźnika poniżej 40 notowano przez 16% a powyżej 80:1 przez 13% ostatnich pięciu dekad.

Co wpływa na wartość Gold/Silver Ratio?

Gold/Silver Ratio zmienia się w czasie w zależności od ilości kupowanego i dostępnego złota oraz srebra. Strumień pieniędzy płynący na każdy z tych rynków zależy od sytuacji gospodarczej i politycznej na świecie, polityki monetarnej, kursu dolara amerykańskiego, inflacji, podaży i ogólnego popytu na metale szlachetne.

W przypadku srebra największy popyt generuje przemysł, który odpowiada za połowę całkowitego zapotrzebowania na ten kruszec. Rola przemysłu będzie rosła ze względu na zastosowanie srebra w nowoczesnych technologiach, m.in fotowoltaice. Natomiast mniejszą rolę odgrywają inwestycje, których udział w globalnym popycie kształtuje się na poziomie 25%. W przypadku złota popyt generują przede wszystkim jubilerzy – średnio 50% a na drugiej pozycji są inwestycje z udziałem rzędu 35%. Przemysł odpowiada za 10% popytu.

Chociaż struktura popytu na każdy z kruszców jest inna, to ich notowania są silnie powiązane. Współczynnik korelacji zmian cen złota i srebra zmiania się zazwyczaj w przedziale od 0,6 do 0,8, przy czym zmienność cen srebra jest wyższa niż złota. 

Złoto jest postrzegane przede wszystkim jako zabezpieczenie przed inflacją i recesją a srebro pełni rolę ważnego metalu w przemyśle. Stosunek cen między tymi kruszcami może wskazywać, czy popyt na metale przemysłowe rośnie albo nadchodzi recesja.

Jak inwestować z Gold/Silver Ratio?

Inwestorzy mogą wykorzystywać ten wskaźnik do podejmowania decyzji o kupnie lub sprzedaży metali szlachetnych. Niski poziom Gold/Silver Ratio jest okazją dla korzystnego zakupu złota a jeżeli przybiera on wysokie wartości warto kupić srebro. Decyzję o zakupie należy poprzedzić analizą trendu na podstawie historycznych zmian cen obu metali, jak również czynników fundamentalnych, mających wpływ na notowania rynkowe kruszców.

Gold/Silver Ratio można wykorzystać również w strategii arbitrażowej, polegającej na jednoczesnym zakupie jednego metalu i sprzedaży drugiego. Na przykład, jeśli wskaźnik Gold/Silver Ratio jest bardzo wysoki, inwestor winien sprzedać posiadane złoto i za otrzymaną gotówkę kupić srebro, licząc na to, że relacja cen obu metali spadnie w przyszłości, czyli nastąpi wzrost notowań srebra. Z kolei w przypadku, gdy Gold/Silver Ratio jest bardzo niskie, należy sprzedać srebro i kupić złoto w oczekiwaniu na wzrost ceny królewskiego metalu w przyszłości.

Można również spekulować na zmianach relacji cen złota i srebra, bez konieczności ich zakupu i sprzedaży w formie fizycznej. Na giełdzie COMEX CME Group w Stanach Zjednoczonych są notowane kontrakty terminowe Gold/Silver Ratio Futures (GSR), które pozwalają zarabiać na zmianach relacji cen złota i srebra. 

Podsumowanie

Podsumowując, Gold/Silver Ratio jest prostym do obliczenia, czytelnym, łatwym w analizie i użytecznym wskaźnikiem wspomagającym inwestowanie w metale szlachetne. Pokazuje on względną wartość złota wobec srebra i pomaga w identyfikowaniu potencjalnych okazji rynkowych do zakupu lub sprzedaży jednego lub drugiego metalu. Niskie wartości Gold/Silver Ratio są okazją do korzystnego zakupu złota a wysokie - do zakupu srebra.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych World Gold Council

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych World Gold Council

pixel