2022-02-08

Złoto w 2022 roku

W bieżącym roku cena złota będzie w dużej mierze zależeć od polityki monetarnej banków centralnych, stawiających sobie za cel zahamowanie inflacji a jednocześnie zapewnienie rozwoju gospodarki. Nie będzie również brakować innych czynników oddziałujących na rynek złota.

W 2021 roku wpływ na notowania złota miały przede wszystkim stopy procentowe i inflacja. Od stycznia do grudnia cena złota wyrażona w dolarach spadła o 4,3%, natomiast wzrosła w euro, jenach, lirach a także złotych.

W bieżącym roku sytuacja nie ulegnie istotnej zmianie. Na globalny rynek złota będzie oddziaływało wiele czynników – pozytywnych i negatywnych. Wzrostowi ceny złota będzie sprzyjać:

- niepewność w gospodarce i zmienność rynku spowodowana pandemią COVID-19 i nowymi wersjami koronawirusa,

- inflacja, wspierana m.in. wysokimi cenami paliw, gazu, energii elektrycznej i presją płacową,

- podaż pieniądza w celu ratowania gospodarek,

- konflikty polityczne na świecie, m.in. między Rosją i Ukrainą,

- zwiększanie rezerw złota przez banki centralne,

- popyt inwestycyjny,

- popyt jubilerski.

Negatywny wpływ na notowania złota mogą wywierać takie czynniki, jak:

- podwyżki stóp procentowych,

- umocnienie dolara amerykańskiego,

- wzrost rentowności obligacji amerykańskich, które dyskontują przyszły wzrost stóp procentowych w USA.

Ożywienie w gospodarce światowej nie jest pewne i może ulec załamaniu w przypadku pogorszenia się sytuacji pandemicznej. W związku z tym nie spodziewam się aby banki centralne chętnie podwyższały stopy procentowe. W Polsce seria podwyżek może zakończyć się na poziomie 3%-3,5%. Tymczasem inflacja w grudniu ubiegłego roku wyniosła 8,6%. Bank centralny USA (Federal Reserve) zwleka z podwyżką stóp procentowych, chociaż inflacja bije rekordy. Pomimo ewentualnych podwyżek nominalnych stóp procentowych, realne stopy procentowe pozostaną dalej ujemne. Ceny złota w krótkim lub średnim terminie reagują na realne stopy procentowe.

Niskie stopy procentowe – zarówno nominalne, jak i realne – zwiększają zapotrzebowanie na wysokiej jakości płynne aktywa a do takich zalicza się złoto. Notowania na giełdach papierów wartościowych są wygórowane, co zwiększa ryzyko dużej korekty. Złoto jest natomiast aktywem, które może łagodzić skutki spadków kursów akcji.

W 2022 roku banki centralne pozostaną ważnym graczem na rynku złota. Coraz częściej preferują one złoto, traktując je, jako ważną część rezerw walutowych, co w połączeniu z niskimi stopami procentowymi czyni złoto atrakcyjnym aktywem. Pandemia COVID-19 trwa i nic nie wskazuje aby została opanowana w najbliższym czasie. Izolacja milionów ludzi przyczynia się do pogorszenia sytuacji w gospodarce światowej i obniżenia standardu życia ludności. Warto więc już dziś pomyśleć o zabezpieczeniu majątku finansowego, zaopatrując się w aktywa będące bezpieczną przystanią w trudnych czasach. Do takich należy złoto. Ostatecznie cena złota w 2022 roku będzie zależeć od tego, które czynniki będą dominować. Ich siła oddziaływania będzie się zmieniać w ciągu roku, generując wahania notowań. Jednak znaczenie złota jako zabezpieczenia przed utratą wartości majątku finansowego będzie niezmienne. Złoto pozostanie dalej aktywem strategicznym.

#BBD0E0 »

pixel