2020-01-12

Kupno złota na firmę a kwestie podatkowe

Inwestowanie w złoto może być przedmiotem działalności finansowej firmy, przynosząc jej korzyści w postaci zysków kapitałowych i ochrony kapitału obrotowego przed utratą wartości pieniądza podczas inflacji. Złoto będące składnikiem portfela inwestycyjnego może pomóc firmie zwiększyć zaufanie jej klientów, inwestorów i partnerów biznesowych. 

Czym dokładnie jest złoto inwestycyjne według ustawy?

Zgodnie z art. 121 ustawy o podatku od towarów i usług za złoto inwestycyjne uważa się:

1) sztabki złota lub płytki o próbie co najmniej 995 tysięcznych oraz złoto reprezentowane przez papiery wartościowe;

2) złote monety, które spełniają łącznie następujące warunki:

a) posiadają próbę co najmniej 900 tysięcznych,

b) zostały wybite po roku 1800,

c) są lub były obowiązującym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia,

d) są sprzedawane po cenie, która nie przekracza o więcej niż 80% wartości rynkowej złota zawartego w monecie.

Komisja Europejska na podstawie otrzymanych z państw Unii Europejskiej informacji o złotych monetach spełniających warunki aby je zakwalifikować do monet inwestycyjnych, aktualizuje co roku wykaz złotych monet spełniających kryteria ustanowione w art. 344 ust. 1 pkt 2 dyrektywy Rady 2006/112/WE, który jest ogłaszany w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Monety objęte wykazem uważane są za spełniające kryteria dyrektywy i dlatego są traktowane jako złoto inwestycyjne w państwach członkowskich. W konsekwencji ich dostawa jest zwolniona z podatku od wartości dodanej przez cały rok od ogłoszenia.

Zakup i sprzedaż złota inwestycyjnego a podatek VAT

Sprzedaż złota inwestycyjnego, zgodnie z przepisami art. 122 ustawy o podatku od towarów i usług, jest zwolniona z zapłaty podatku VAT. Zwolnienie dotyczy zarówno osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i prowadzących działalność.Na podstawie ustawy o VAT zwolnienie nie obejmuje złota w postaci nieobrobionej, jak np. złota biżuteria czy granulat złota, w stosunku do których obowiązuje stawka 23% VAT. 

Inwestowanie w złoto a podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek PCC

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) stawka podatku od sprzedaży rzeczy ruchomych wynosi 2 proc. wartości rynkowej. W związku z tym podatek ten ma zastosowanie również do sprzedaży fizycznego złota i srebra a także innych metali szlachetnych.

Natomiast według z art. 9 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku od czynności prawnych zwolnione są od podatku czynności cywilnoprawne dotyczące sprzedaży praw majątkowych i rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1.000 zł. Oznacza to, że sprzedaż złota o wartości do 1000 zł jest zwolniona z podatku PCC.

Jeżeli wartość zakupionego złota jest wyższa niż 1.000 zł kupujący jest zobowiązany uiścić podatek w terminie 14 dni licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli daty zakupu bez wezwania urzędu skarbowego i złożyć deklarację PCC-3.

Biorąc pod uwagę powyższe zakup złota inwestycyjnego może być neutralny podatkowo, pod warunkiem, że inwestor zakupił złoto o wartości rynkowej nieprzekraczającej 1.000 zł i nie sprzedał go przed upływem 6 miesięcy od daty zakupu.

Podatek PCC nie dotyczy transakcji, kiedy zakup złota jest dokonywany u licencjonowanego dealera złota, jak Mennica Mazovia

Koszty uzyskania przychodów

Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym w interpretacji Dyrektora KIS z 23 marca 2023 roku, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.70.2023.1, koszt zakupu złota w celach inwestycyjnych jest bezpośrednio związany z przychodem z jego zbycia, ponieważ warunkuje uzyskanie przychodu z tego tytułu

Podstawę obliczenia podatku, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 18 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowi dochód. Jest to różnica pomiędzy osiągniętym przychodem ze sprzedaży a kosztami jego uzyskania. W związku z tym podatnik prowadzący działalność gospodarczą ma prawo do ujęcia wydatku związanego z zakupem złota w księgach rachunkowych a także transportu, opłaty depozytowej czy ubezpieczenia, jako koszt uzyskania przychodu.

Złoto zakupione jako inwestycja powinno być zaksięgowane w aktywach bilansu jako "Inwestycja w złoto".

Rozliczenie sprzedaży złota w przypadku firm

Istotne jest, czy nabywca już w momencie zakupu złota na firmę miał w planach osiągnięcie korzyści finansowej poprzez jego dalszą sprzedaż. Artykuł 7b ustawy o podatku od osób prawnych CIT zawiera katalog przychodów z zysków kapitałowych. Złoto zakupione przez przedsiębiorstwo w celach inwestycyjnych jest formą kapitału inwestycyjnego. W tym wypadku przychód ze sprzedaży kruszcu jest objęty zryczałtowanym podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych (podatek Belki) w wysokości 19%. Rozliczenie podatku od sprzedaży złota inwestycyjnego, zależy od formy działalności oraz sposobu opodatkowania.

  • W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej przychód uzyskany ze sprzedaży złota podlega opodatkowaniu w formie zryczałtowanego podatku liniowego (tj. 19%) lub na zasadach ogólnych PIT (12% lub 32%).
  • W przypadku spółek, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, opodatkowanie następuje wyłącznie zryczałtowanym podatkiem liniowym, według stawki 19%.

Rozliczenie sprzedaży złota w przypadku osób fizycznych

Jak wynika z Art. 10 ust. 1 pkt 8 lit d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) źródłem przychodu jest odpłatne zbycie złota. Jeżeli zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku rzeczy ruchomych przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, to mamy do czynienia z obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku od osób fizycznych. W związku z tym dokonujący sprzedaży zobowiązany jest zapłacić podatek PIT na zasadach ogólnych 12% lub 32%. Transakcja sprzedaży powinna zostać ujęta w podatkowym zeznaniu rocznym na formularzu PIT-36 w polu "inne źródła".

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, posiadające złoto dłużej niż pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, są zwolnione z obowiązku zapłaty podatku dochodowego. 

Podsumowanie

Złoto nie powinno być elementem gry spekulacyjnej w przedsiębiorstwie. Przyjęcie długoterminowego horyzontu inwestycji jest zdecydowanie lepszą decyzją niż szybka sprzedaż złota.

W sytuacji, kiedy podatnik dokonuje transakcji sprzedaży i zakupu złota w sposób ciągły i zorganizowany, to urząd skarbowy może uznać podatnika za osobę prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie handlu złotem. należy dodać, że handlowanie złotem inwestycyjnym wymaga uzyskania zezwolenia NBP oraz spełnienia wymagań zgodnie z ustawą Prawo dewizowe. Ponadto działalność gospodarcza polegająca na sprzedaży złota wymaga odpowiedniej ewidencji sprzedaży złota.

Powyższe informacje dotyczące opodatkowania inwestycji w złoto mają charakter ogólny. W sytuacjach indywidualnych radzimy zasięgnąć specjalistycznej porady doradcy podatkowego.

pixel