2024-02-28

Co musisz wiedzieć na temat wywozu złota dewizowego poza granice Polski?

W wyniku konfliktu wojennego na Ukrainie wzrosło zainteresowanie przewozem złota przez granicę. Jest to dowód na postrzeganie kruszcu jako aktywo odpowiednie na trudne czasy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1672 osoba przewożąca środki pieniężne w wysokości co najmniej 10.000 euro musi złożyć deklarację tych środków właściwym organom państwa członkowskiego, przez które wjeżdża do Unii lub wyjeżdża z Unii oraz udostępnić je tym organom do kontroli (w Polsce Służbie Celno-Skarbowej lub Straży Granicznej). Do środków pieniężnych zalicza się m.in. towary wykorzystywane jako wysoce płynne środki przechowywania wartości: 

  • monety o zawartości złota co najmniej 90%; 
  • kruszec w postaci sztabek, samorodków lub grudek o zawartości złota co najmniej 99,5%.

Zgodnie z polską ustawą prawo dewizowe rezydenci i nierezydenci przekraczający granicę państwową RP są obowiązani zgłaszać w formie pisemnej, organom celnym lub organom Straży Granicznej, przywóz do kraju oraz wywóz za granicę złota dewizowego lub platyny dewizowej, bez względu na ilość. Jednak nie ma takiego obowiązku w przypadku przekraczania granicy RP z państwami obszaru Schengen.

Zgodnie z ustawą prawo dewizowe złoto dewizowe i platyna dewizowa są to:

  • złoto i platyna w stanie nieprzerobionym oraz w postaci sztab, monet bitych po 1850 roku, a także półfabrykatów, z wyjątkiem stosowanych w technice dentystycznej, 
  • przedmioty ze złota i platyny zazwyczaj niewytwarzane z tych kruszców.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT) wewnątrzwspólnotowy import złota inwestycyjnego jest zwolniony z opodatkowania VAT. Złoto inwestycyjne definiowane przez przedmiotową ustawę jest to:

  • złoto w postaci sztabek lub płytek o próbie co najmniej 995 oraz złoto reprezentowane przez papiery wartościowe,
  • złote monety, które spełniają łącznie następujące warunki: posiadają próbę co najmniej 900, zostały wybite po roku 1800, są lub były obowiązującym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia, są sprzedawane po cenie, która nie przekracza o więcej niż 80% wartości rynkowej złota zawartego w monecie. 

Złote monety wymienione w spisie ogłaszanym co roku w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej spełniają powyższe warunki przez cały rok obowiązywania spisu.

Złotych monet nie traktuje się jako przedmiotów kolekcjonerskich o wartości numizmatycznej.

Warto znać przepisy dewizowe i podatkowe dotyczące przewozu złota przez granicę, jeżeli zamierzamy kupować złoto za granicą lub je wywozić np. w celu złożenia do depozytu w innym kraju. Znajomość prawa pozwoli uniknąć dotkliwych sankcji za przestępstwa dewizowe, które mogą obejmować karę grzywny a nawet karę ograniczenia wolności. Wzrosty cen złota, jakie obserwujemy w ostatnich tygodniach wynikają z obaw przed eskalacją konfliktu na skalę europejską a nawet światową. Złoto, jak zwykle stanowi ostateczną bezpieczną przystań. Kto je posiada może czuć się niezależnym w razie kryzysu, jaki przyniosłaby zawierucha wojenna. Obecnie nie ma przesłanek aby wywozić złoto z kraju albo aby je kupować za granicą. W Polsce funkcjonują zaufani dystrybutorzy złota, jak Mennica Mazovia, nadzorowani przez NBP oferujący złoto renomowanych producentów, spełniające parametry jakościowe.

pixel