2023-11-06

Rynek złota w trzecim kwartale 2023

Popyt na złoto

Globalny popyt bez OTC

Zgodnie z najnowszym raportem, który został opublikowany przez World Gold Council w trzecim kwartale 2023 roku globalny popyt na złoto, bez uwzględnienia rynku pozagiełdowego (OTC), odnotował 6-procentowy spadek w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, osiągając 1.147,5 ton. Natomiast w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku popyt na kruszec wyniósł 3.285,7 ton i był o 3% niższy rok do roku.

Rynek pozagiełdowy - OTC

W trzecim kwartale bieżącego roku popyt na rynku pozagiełdowym (OTC) wyniósł 119,6 ton. Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku na OTC przeważała podaż złota, która wyniosła 28,6 ton. Skumulowany popyt na OTC za trzy kwartały br. wyniósł 406,7 ton i był wyższy o 207% wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. 

Globalny popyt na złoto

Po uwzględnieniu rynku OTC globalny popyt na złoto w trzecim kwartale 2023 roku wyniósł 1.267,1 ton - wzrost o 6% wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. Natomiast skumulowany popyt na złoto za trzy kwartały br. wyniósł 3.692,4 ton, co oznacza wzrost o 5% rok do roku.

Popyt na złoto w podziale na branże

Wytwarzanie złotej biżuterii

W trzecim kwartale br. jubilerzy na całym świecie zużyli 578,2 ton złota – o 1% mniej niż rok wcześniej. Natomiast konsumenci zakupili biżuterię, do której produkcji zużyto 516,2 ton złota - o 2% mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. 

Decydujący wpływ na wyniki branży jubilerskiej mają Indie i Chiny. W analizowanym okresie w Indiach odnotowano wzrost konsumpcyjnego popytu jubilerskiego o 6%, który wyniósł 155,7 ton. Natomiast w Chinach popyt stanowił 153,7 ton ale był o 6% niższy wobec analogicznego okresu 2022 roku. 

Jak wynika z raportu World Gold Council jubilerzy na całym świecie zużyli do wytwarzania biżuterii w ciągu trzech kwartałów br. 1.583,4 ton złota – o 1 % mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Natomiast konsumenci zakupili w tym czasie w wyrobach jubilerskich 1.466,8 ton kruszcu, prawie tyle samo, co rok wcześniej.

Inwestycje w złoto fizyczne

W trzecim kwartale 2023 roku globalny popyt inwestycyjny na złoto w postaci fizycznej (sztabki, monety, medale) wyniósł 296,2 ton i był o 14% niższy aniżeli rok wcześniej.

Natomiast popyt inwestycyjny na złoto w postaci fizycznej liczony za okres 9 miesięcy br. wyniósł 875,9 ton i był o 1% niższy wobec trzeciego kwartału zeszłego roku.

Inwestycje w fundusze ETF

W trzecim kwartale bieżącego roku zaobserwowano duży spadek inwestycji netto w fundusze złota notowane na giełdach (ang. Exchange Traded Funds, „ETF”), bo aż o 139,3 ton, co przełożyło się na zmniejszenie ogólnego popytu inwestycyjnego. W ciągu trzech kwartałów inwestycje w ETF zmniejszyły się o 189 ton kruszcu.

Całkowity popyt inwestycyjny

Popyt inwestycyjny na złoto, uwzględniający udział funduszy ETF, wyniósł w trzecim kwartale bieżącego roku 156,9 ton i był o 56% wyższy w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Jednak skumulowany popyt inwestycyjny za trzy kwartały br. był o 21% niższy wobec analogicznego okresu ubiegłego roku i wyniósł 686,9 ton.

Zastosowania przemysłowe

W trzecim kwartale br. sektor przemysłowy zużył 75,3 ton złota, tj. o 3% mniej w porównaniu z rokiem poprzednim. Spadek zapotrzebowania na szlachetny metal wynikał głównie z obniżki popytu na sprzęt elektroniczny. Biorąc pod uwagę okres trzech kwartałów tegoroczny skumulowany popyt na złoto ze strony przemysłu spadł o 9% wobec trzeciego kwartału ubiegłego roku i wyniósł 215,8 ton.

Rezerwy złota banków centralnych

Banki centralne dalej wykazują się dużą aktywnością zakupową na rynku złota. Dodatnie saldo transakcji zakupu i sprzedaży kruszcu w trzecim kwartale bieżącego roku wyniosło 337,1 ton. Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku saldo było również dodatnie i wyniosło 458,8 ton. W pierwszych trzech kwartałach 2023 roku banki centralne zwiększyły swoje rezerwy walutowe o 799,6 ton złota. Jest to o 14% więcej niż rok wcześniej.

Podaż złota

Produkcja kopalń złota

W trzecim kwartale bieżącego roku kopalnie na całym świecie wyprodukowały 971,1 ton złota, co oznacza wzrost o 2% w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku. Ponadto 7,2 ton złota trafiło na rynek w wyniku zamykania pozycji zabezpieczających w kontraktach terminowych (ang. dehedging), co oznacza, że na rynek trafiło 978,3 ton nowego kruszcu.

Skup złotego złomu

Źródłem dostaw złota jest również skup złomu, który w analizowanym okresie odnotował wzrost o 8% rok do roku, osiągając poziom 288,8 ton. Łącznie od początku roku skupiono 923,7 ton złota – tj. o 9% więcej niż analogicznym okresie ubiegłego roku.

Globalna podaż złota

W sumie w trzecim kwartale 2023 roku podaż złota wyniosła 1.267,1 ton, co stanowi wzrost o 6% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Natomiast podaż kruszcu w ciągu trzech kwartałów tego roku wyniosła 3.692,4 ton i była o 5% wyższa niż w analogicznym okresie 2022 roku.

Notowania złota

W trzecim kwartale bieżącego roku, średnia cena złota wyniosła 1.928,5 USD za uncję trojańską. Oznacza to, że w analizowanym okresie notowania złota były o 6% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Rynek-zlota-w-trzecim-kwartale-2023

Rys. 1. Popyt na złoto - Opracowano na podstawie raportu Gold Demand Trends Q3 2023 – World Gold Council

pixel